Deontologische code

Onze Deontologische Code is bestemd om als algemene referentie van beroepsethiek te dienen voor alle reflexologisten, ongeacht hun werkterrein, hun methodes, hun functies of hun theorieën.

Het voornaamste doel ervan is garantie te bieden om op zowel professioneel als collegiaal vlak professioneel te functioneren, problemen te voorkomen en het vertrouwen te waarborgen bij de cliënt, de ziekteverzekeraar, de overheid en de koepelorganisaties.

Vooreerst een definitie die de beroepsvereniging, BeVo, voor op stelt wat verstaan wordt onder reflexologie: “Reflexologie is de leer, de kennis en de bewerking van reflexpunten en -zones, die corresponderen met en een weerspiegeling zijn van alle weefsels van het lichaam. Reflexologie is een unieke methode om homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen.”

De bepalingen van deze code gelden voor alle reflexologen, al dan niet aangesloten bij de beroepsorganisatie BeVo. Zij gelden tevens voor studenten tijdens hun stageperioden en/of het opmaken van casestudies. Docenten reflexologie leven deze code na en zien erop toe dat de studenten de bepalingen van de code eveneens naleven.

Wanneer reflexologen toetreden tot de beroepsvereniging BeVo, houdt dit in dat zij zich ertoe verbinden de bepalingen van de Deontologische Code na te leven.

Deze code werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 13 februari 2012 te Antwerpen en kan u hieronder downloaden en nalezen.