fbpx

VOORZITTER@BEVO-BELGIE.ORG | +32 (0)473 473 979

Beroepsvereniging van reflexlogen België

Chakra Reflexologie

UPDATE WEBSITE

Alle opleidingen voor 2023 bij OWC staan aangevuld op onze website. Kijk snel !

Location

Data

Number of sessions

Price

Points PPV BeVo

Een eenvoudige, zachte, aardende techniek ook voor mensen zonder enige kennis van reflexologie.

Chakra reflexologie is een zachte en energetische vorm van reflexologie. Omdat reflexologie een weerspiegeling is van het hele lichaam op een deel van het lichaam kunnen ook de chakra’s en het energetische kanaal als reflexzone gevonden worden op de handen en de voeten. Het chakrasysteem is een beschrijving van ons energetisch lichaam dat vanuit de Indiase leer bestaat uit verschillende energiewielen die gelegen zijn op ons energetisch kanaal. Elk van die wielen staan voor een bepaald thema en heeft een bepaald moment in het leven waarin het zich ontwikkeld. Van daaruit vormt het wie we zijn en hoe we met onze omgeving omgaan. Gedurede ons hele leven kunnen we deze chakra’s en daarmee ook onze mogelijkheden en beperkingen beïnvloeden en meer heel worden. …

We maken gebruik van yoga oefeningen en creativiteit om kennis te maken met het thema van elke chakra en ze meer tastbaar/voelbaar te maken. Daarna leren we ze kennen als reflexzone op een heel eenvoudige manier. Daardoor kan je als reflexoloog handelen vanuit je hele wezen ipv vanuit je hoofd bezig te zijn met technieken en kennis.

Iedereen welkom!
Deze 2 dagen zijn geschikt voor iedereen met interesse. Voorkennis met reflexologie is niet nodig.

Nederlandstalige opleiding

Une technique simple, douce, qui permet de s’ancrer dans le sol, même pour ceux qui n’ont aucune connaissance de la réflexologie.

La réflexologie des chakras est une forme douce et énergétique de réflexologie. La réflexologie étant une réflexion de l’ensemble du corps sur une partie du corps, les chakras et les canaux énergétiques peuvent également être utilisés comme zones réflexes sur les mains et les pieds. Le système des chakras est une description de notre corps énergétique qui, d’après les enseignements indiens, se compose de différentes roues énergétiques situées sur notre canal énergétique. Chacune de ces roues représente un thème particulier et se développe à un moment précis de la vie. À partir de là, elles façonnent notre identité et notre interaction avec notre environnement. Pendant toute notre vie, nous pouvons influencer ces chakras, et donc nos capacités et nos limites, et devenir plus complets. …

Nous utilisons des exercices de yoga et de créativité pour nous familiariser avec le thème de chaque chakra et le rendre plus tangible. Ensuite, nous apprenons à les connaître en tant que zones réflexes d’une manière très simple. Cela vous permet, en tant que réflexologue, d’agir à partir de votre être tout entier au lieu de travailler à partir de votre tête avec des techniques et des connaissances.

Tout le monde est le bienvenu !
Ces deux jours conviennent à toute personne intéressée. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables en réflexologie.

Formation en néerlandais

A simple, gentle, grounding technique also for people without any knowledge of reflexology.

Chakra reflexology is a gentle and energetic form of reflexology. Because reflexology is a reflection of the whole body on a part of the body, the chakras and energetic channel can also be found as reflex zones on the hands and feet. The chakra system is a description of our energetic body which from Indian teachings consists of several energy wheels located on our energetic channel. Each of those wheels represents a particular theme and has a particular moment in life in which it develops. From there it forms who we are and how we interact with our environment. DURING our entire lives, we can influence these chakras and therefore our abilities and limitations and become more whole. …

We use yoga exercises and creativity to get acquainted with the theme of each chakra and make them more tangible/feeling. Then we get to know them as a reflex zone in a very simple way. This allows you as a reflexologist to act from your whole being instead of working from your head with techniques and knowledge.

Everyone is welcome!
These 2 days are suitable for anyone interested. Prior knowledge of reflexology is not necessary.

Dutch-language training


ALL RIGHTS RESERVED © 2023

Design @ Step by Step Agency
Tekst en foto’s BeVo Education Zone

Privacy Policy
Algemene verkoopsvoorwaarden


CONTACT

Voorzitter@bevo-belgie.org
+32 (0)473 473 979

Rue de Hamme-Mille 196
1390 Nethen (Waals-Brabant)