Belgisch Staatsblad


Op 1 augustus 2007 werd de bekrachtigingbeslissing inzake beroepsorganisaties voor BeVo gepubliceerd in het Staatsblad. Hieronder volgt de publicatie zoals terug te vinden is in het staatblad BS 01/08/2007 nr. 38078 
of Download de publicatie in het B.S. als pdf
 
Raad van State
 
Bekrachtigingsbeslissing inzake beroepsverenigingen
 
In uitvoering van artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen
 
De IXe Kamer van de Raad van State bekrachtigt bij beslissing van 10 juli 2007 de statuten van de beroepsvereniging Beroepsverening van Voetreflexologen BEVO.
 
Maatschappelijk doel
 
ę De vereniging heeft tot doel :
 
In het algemeen :
 - het groeperen van therapeuten die de reflexologie beoefenen, die met inachtname van alle eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid, waardigheid en rechtschapenheid het beroep uitoefenen;
- de belangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen;
- toezicht uit te oefenen op de taken die haar leden uitvoeren binnen het kader van de statutaire bepalingen.
 
In het bijzonder : 
- voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken betreffende alle wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op het beroep van haar leden, en streven naar een wettelijke erkenning van de reflexologie;
- de bevordering van de studie van reflexologie en de ondersteuning van de opleidingen en de permanente vorming van haar leden in de meest ruime zin van het woord;
- het opstellen van deontologische regels die gelden voor het beroep en toezien op de naleving hiervan door haar leden;
- de verbintenis aan te gaan om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en aan een externe evaluatie;
- het coŲrdineren van overleg en communicatie voor en naar de overheid, officiŽle instanties, haar leden en gelijkgezinde groeperingen;
- contacten onderhouden met andere beroepsverenigingen in binnen- en buitenland;
- handelingen te treffen die de solidariteit onder de leden bevorderen;
- verder alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het statutaire doel van de beroepsvereniging evenals alle handelingen die bevorderlijk zijn voor de beroepsvereniging of haar leden;
 
Om dit doel te bereiken, zal zij alle noodzakelijke handelingen stellen ter verwezenlijking van het doel van de vereniging in de meest ruime zin van het woord, daarin begrepen de verwerving van onroerende goederen indien nodig of nuttig. Ľ
 
Samenstelling van het personeel belast met het bestuur van de vereniging en met het beheer van haar goederen
 
De bekrachtigde statuten en hun bijlagen kunnen worden ingezien op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.
 
Brussel, 10 juli 2007.
 
De griffier,
V. WAUTERS